Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

MALTA FISHING TACKLE

Prices include VAT and customs charges in EU.

Free Worldwide shipping on orders over 50 ​Euros.

Free Worldwide Express shipping on orders over 500 Euros.

Informazjoni dwar sajd Rikreazzjonali u Sportiv minn bastimenti registrati MFC, S, Valletta.

L-uzu ta kull tip ta' xibka u konzijiet tal-wicc bhal tal-pixxispad, tonn u alungi ma jistghux jintuzaw minn bastimenti rikreazzjonali jew sportivi. F'din il-kategorija jistghu jintuzaw irkapti ohra bhal konzijiet tal-qiegh, nases u rixa skond il-Legislazzjoni Sussidjarja 425.01, "Regolamenti dwar is -Sajd'.


Il-qabda tal-hut li tinqabad minn dan it-tip ta' sajd ghanda tinzamm ghall-uzu personali u ma tistax tigi kkumercalizzata. Il-hut li jinqabad jista' jigi kkumercjalizzat biss jekk tinghata awtorizazzjoni mid-Direttorat tas-Sajd. Din l-awtorizazzjoni tkun tista' tinhareg biss jekk id-dhul tal-bejgh imur ghall-karita'.


Sajd rikreazzjonali ghall-lampuki ma jistax isir madwar kanizzati registrati fuq bastimenti kummercjali.


Skond rikkomandazzjonijiet tal-ICCAT, L-istagun tal-pixxispad jaghlaq ghal perjodu ta zmien kull sena. F'kaz li xi pixxispad jinqabad b'irkaptu rikreazzjonali, dan ghandu jigi mitluq immedjatament u bl-ebda mod ma jinzamm abbord jew jitnizzel l-art. Kull pixxispad li jinstab fil-perjodu ta' l-gheluq jigi kkonfiskat immedjatament u tittiehed azzjoni amministrattiva jew legalli kontra sid il-bastiment.


Kull bastiment tas-sajd rikreazjonali jew sportiv ghandu bzonn awtorizazzjoni mid-Direttorat tas-Sajd, biex ikun jista jistghad ghat-tonn. Skond Artiklu 12 tar Regolament tal- kunsill (KE) Nru 302/2009, f'kaz li tinghata din l-awtorizazzjoni il-kwantita' ta' tonn li jinqabad, jinzamm abbord, ikun trasbordat u zbarkat ma jistax ikun aktar minn individwu wiehed ta' tonn f'kull vjagg tas-sajd.


F'kaz li jinghata awtorizazzjoni speciali, id-daqs minimu ghat-tonn fil-Bahar Mediterran li jista' jitnizzel l-art ghandu jkun ta' 30kg jew 115cm tul (ghaldaqstant it-tunagg huwa protett matul is-sena kollha). Jekk jinqabad tonn izghar minn dan id-daqs ghandu jintelaq lura fil-bahar immedjatament. Barra minnhekk il-kummercjalizzazzjoni ta' tonn maqbud f'sajd rikreattiv mhux permess u jista' jinbiegh biss jekk tinghata awtorizazzjoni mid-Direttorat tas-Sajd. din l-awtorizazzjoni tkun tista' tinhareg biss jekk id-dhul tal-bejgh imur ghall-karita'. F'kaz li jinghata permess specjali u jinqabad xi tonn b'irkaptu rikreazzjonali, l-informazzjoni dwar il-huta ghandha tinghata lid-Direttorat tas-Sajd sabiex Malta tkun tista' tirregistra informazzjoni dwar il-qbid ta' tonn minn sajd rikreatttiv u tikkomunikha lill-kummissjoni kif mehtieg.


Kull pixxispad jew tonn li jinqadad minn dghajjes rikreazzjonali ghandu jinhatt f'wiehed mill-erba' portijiet maghzula (Mgarr, Ghawdex, Marfa, Valletta jew Marsaxlokk). Qabel ma d-dghajsa tidhol f'wiehed minn dawn il-portijiet, is-sajjied ghandu jcempel lill-Ufficjal tal-Hatt 4 sieghat qabel biex dan ikun prezenti waqt il-hatt.

Port

Ufficjal-Hatt

 Mobile No.
Mgarr Ghawdex

Mario Tabone

99826334 

Marfa

Jonathan Cassar

99460164

Valletta

Frans Caruana

George Cauchi

79592257

99827728

Marsaxlokk

William Gatt

Joseph Gatt 

79332394

79835686

Skond Ariklu 15 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006, organizmu tal-bahar li jkun izghar mid-daqs specifikat fit-Tabella f'Anness 1 m'ghandux jinqabad, jinzammm abbord jew jitnizzel l-art. Id-daqs ta' kwalunkwe huta ghandu jitkejjel mit-tarf tal-geddum tal-huta sat-tarf tad-denb. Dawn id-daqsijiet jghoddu ghal kull tip ta' sajd, anke dak bil-qasba minn mall-kosta. kull huta li tinqabad li tkun izghar minn dawn il-qisien ghandha terga' tintelaq fil-bahar.


Skond Avviz Legali 58 tal-1979 id-daqs minimu tal-vopa, voparella, arznella u l-munqar ghandu jkun ta' 90 millimetru. Il-hut l-iehor kollu li mhux imsemmi, minbarra l-makku u n-nemusa ghandu jkun ta' daqs minimu ta' 115 millimetru.


Id-daqs minimu tas-sicc huwa ta' 75 millimetru u tal-klamri huwa ta' 100 millimetru. Dan il-kejl ghandu jitqies minn quddiem l-ghajnejn sat-tarf ta' gisimhom.

Anness 1


Daqsijiet Minimi ta' organizmi tal-bahar

Isem Xjentifiku

Isem bl-Ingliz

Isem bil-Malti

 Qies minimu

Dicentrarchus labrax

Sea bass

Spnotta

25cm

 Diplodus annularis

Annular sea bream

Sparlu

12cm

Diplodus puntazzo

 Sharpsnout sea bream 

Moghza

18cm

Diplodus sargus

 White sea bream 

Sargu

23cm

Diplodus vulgaris

Two-banded sea bream

Xirghien

18cm

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Incova

9cm

Epinephelus spp.

Groupers  

Cerna

Dott tal-faxxi

Dott tebgha safra

Dott iswed

45cm

Lithognathus mormyrus

Stripped sea bream

Mingus

20cm

Merluccius merluccius

Hake

Marlozz

20cm

Mullus spp.

 Red mullet 

Trilja bla faxxi

Trilja tal-faxxi

11cm

Pagellus acarne

Spanish sea bream

Bazuga

17cm

Pagellus bogaraveo

Red sea bream

Pagella hamra

33cm

Pagellus erythrinus

Common pandora

Pagella

15cm

Pagrus pagrus

Common sea bream

Pagru komuni

18cm

Polyprion americanus

Wreckfish

Hanzir

45cm

Sardina pilchardus

European sardine

Sardina

 11cm

Scomber spp.

Mackerel

Kavall

Kavall tal-ghajn

18cm

Solea vulgaris

Common sole

Lingwata komuni

20cm

Sparus aurata

Gilt-head sea bream

Awrata

20cm

Trachurus spp.

 Horse mackerel, Scad 

Sawrella

Sawrella kahla

Sawrella Ghajn kbar

15cm

Skond Artiklu 8(4) tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006, xkubetti li jisparaw froxxni ghandhom ikunu pprojbiti jekk jintuzaw flimkien ma' apparat tan-nifs taht l-ilma jew filghaxija minn inzul ix-xemx sakemm jisbah.


Hemm zoni protetti fejn fihom ma jista' jsir l-ebda sajd jew is-sajd huwa limitat. Certi regolamenti jillimitaw is-sajd minhabba ragunijiet ta' sahha publikka, ohrajn peress li jservu ta' nursery areas u ohrajn ghax huma zoni ta' importanza naturali jew ekologika.


Artiklu 11 tal-Avviz legalli 425.01 jistabbilixxi kull tip ta' sajd qrib il-bokka tad-dranagg f'Wied Ghammieq huwa pprojbit ghal kollox.


Artiklu 12 tal-Avviz legali 425.01 jistabbilixxi li ma' jistax jsir l-ebda tip ta' sajd fid-dahla tat-Tarzna jew wara l-Isla minghajr permess specjali mid-Direttorat tas-Sajd.


Skond Avviz lill-bahhara NTM67 tal-2004, is-sikkek artificjali li jinsabu f'St. Georges Shoals u l-ponta ta' san Giljan huma protetti min kull tip ta' sajd ghajr ghal dak pelagiku (tal-wicc).


Avviz lill-bahhara NTM5 tal-2008, jiddikjara dawn iz-Zoni ta' Konservazzjoni madwar bastimenti mgharrqa. Hawnhekk ma' jista jsir l-ebda tip ta' sajd ghajr ghal dak pelagiku jew bir-rixa.


1. UM el Farud, limiti ta' Wied iz-Zurrieq.


2. MV Xlendi, Cominoland u Kawela, il-barra mix-Xatt l-Ahmar, Ghawdex.


3. Tug St. Michael u Tug 10, limiti ta' Wied il-Ghajn.


4. Imperial Eagle, il-barra mill-ponta tal-Qawra.


5. Rozi u P29, il-barra mic-Cirkewwa.


6. L-ajruplan Bristol Beaufighter, il-barra mill-Exiles f' San Giljan.


L-Avviz legali 311 tal-2006, jista jistabilixxi dawn iz-zoni marittimi bhala Areas Specjali ta' Konservazzjoni (SACs) u jillimita s-sajd skond il-post u l-metodi tas-sajd.


1. Iz-zona marittima bejn Irdum majjiesa u Ras ir-Raheb.


2. Zona marittima fil-limiti tad-Dwejra, Ghawdex.


L-Avviz ghall-bahhara NTM6 tal-2008 jipprotegi l-kolonja tal-Garni li hemm ibejjet fl-irdumijiet ta' Rdum tal-Madonna, limiti tal-Mellieha. Ghaldaqstant, iz-zona marittima ta bejn il-ponta tal-Ahrax u Dahhlet ix-xilep hija meqjusa bhala Area ta' protezzjoni specjali (SPA). Hawnhekk, f'certi xhur tas-sena, ma jista jsir l-ebda tip ta' sajd ghajr dak pelgiku jew bir-rixa.


Skond l-Avviz ghall-bahhara NTM16 tal-1987 in-navigazzjoni ta' kull tip ta' ingenju tal-bahar huwa pprojbit sa f'ragg ta' mil nawtiku madwar il-Gzira ta' Filfla. It-trakkar, ghawm, attivitajiet ta' taht il-bahar u sajd huma wkoll ipprojbiti. Ghaldaqstant, l-Avviz legali 173 tal-1990 jippermetti sajd pelagiku gewwa l-mil nawtiku madwar Filfla.